วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แก้ไขชื่อ network interface สำหรับ CentOS 6 และ Fedora


ในบางครั้งการติดตั้ง CentOS ในบางเครื่อง อาจจะเจอว่าเครื่อง detect network card เป็น em1 แทนที่จะเป็น eth0 ตามปกติ  ซึ่งจะมีปัญหาสำหรับการคอนฟิกกับบางโปรแกรมที่ต้องใช้ชื่อ network interface เหมือนกันทั้งสองเครื่อง แต่เครื่องหนึ่ง detect เป็น eth0 ดัน detect เป็น em1 ดังนั้นเราจะเปลี่ยนให้ชื่อ interface ให้ตรงกัน โดยเปลี่ยน eth0 เป็น em1โดยการเปลี่ยนชื่อขั้นแรกให้เข้าไปแก้ไขไฟล์  /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rule  ให้แก้ชื่อ interface การ์ดที่ต้องการแก้ไข เช่น แก้จาก NAME="eth0" เป็น NAME="em1"  


# PCI device 0x8086:0x100e (e1000)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:34:69:35", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="em1"
# PCI device 0x8086:0x100e (e1000)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:aa:ff:53", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"


จากนั้น copy ไฟล์  ifcfg-eth* ที่ต้องการแก้ ไปเป็นไฟล์ ifcfg-em* ที่ต้องการ เช่นจาก eth0 ไปเป็น em1 

# cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em1


และเข้าไปแก้ไขไฟล์ ifcfg-em1  แก้บรรทัด DEVICE เป็นชื่อ interface ที่ต้องการ

DEVICE="em1"
BOOTPROTO="static"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
IPADDR=192.168.1.10
NETMASK=255.255.255.0


เมื่อแก้ค่าเรียบร้อยแล้ว ทำการ reboot เมื่อ boot ขึ้นมาใหม่ interface จะเปลี่ยนเป็นชื่อที่แก้แล้ว  ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อจาก em1 เป็น eth0 ก็ให้ทำแบบเดียวกันเช่นกัน


Load disqus comments

0 ความคิดเห็น